WWC's project

Housing for women and children victims of domestic violence:

The provision of appropriate services in referral and accommodation for victims of domestic violence provision of counseling, psycho-social support, legal aid, health, various courses and occupational therapy for victims of domestic violence within the housing (including food, clothing, hygiene, medications, etc.) Providing residential services to protect victims of domestic violence and victims of trafficking. Provide counseling, psycho-social support, medical and legal support This project is supported by the Ministry of Labor and Social Welfare

Activities with women and children victims of domestic violence

At a time when the vast majority of the world, including Kosovo, is facing the spread of the COVID-19 pandemic, the pace of work of the organization has changed, but the goal and efforts remain the same. The protection, rehabilitation, reintegration and support services provided in shelters for survivors of domestic violence give survivors some time to recover and start life over again, through a range of services and referral systems. WWC provides the most basic and basic services for respecting the rights and dignity of survivors of gender-based violence and children who have been exposed to situations where violence has occurred. This project is funded by filia die frauenstiftung

Promoting reproductive health and mental health:

Education and promotion of reproductive and mental health of vulnerable groups in the community of women, Albanian, Serbian, Roma, Ashkali, WWC Egyptians will work to promote, protect and improve the health of women in the shelter and community offering, counseling psychosocial, lectures on reproductive health and family planning, presentations for vulnerable RAE groups on sanitation and immunization, training on trauma therapy, with institutions that work with these groups. This project is supported by: Ministry of Health

Economical support and social inclusion of victims of domestic violence

With this project we want to protect support and restore the economic security through offering psycho-social support and empower women to learn to design and to use the paper bag machine to become economically independent. Psycho social support is a very important component that provide appropriate care, protection and social integration. Economic insecurity has a devastating consequence on lives of domestic violence survivors and employment is one of the most commonly used indicators of financial health and stability. For this reason, we will combine two components psychosocial counseling and economical independence to support the women. Employment can have a protective effect for women. Employment provides not only important financial resources, but also may raise a woman’s self-esteem, thereby providing her with psychological resources to cope with or end an abusive relationship This project is supported by the: DAP Australia

Capacity Building and Cultural Activities of Ethnic Women in Pec, Istok and Kline

We support informal groups of women to support minority communities to re-integrate and enhance dialogue between the majority and minority communities. Project supports the active participation of the three municipalities of Pec, Klina and Istok, which will contribute to the improvement of service delivery systems and efficient advancement of community needs and priorities. capacity building project for conflict resolution and social reintegration, gender equality and human rights, project cycle management and business plans; This project is supported by the CDF through USAID

Supporting Victims of GBV through Economic Interventions

This project aims at expanding the supporting domestic violence/GBV victims through income generation activities and providing unemployed women with a job opportunity can be better achieved. More specifically, this project aims at: Increasing the production of honey; Establishing a sweets-making production based on honey and not on more commonly used sugar; Widening commercial network in the local market to sell honey, whole meal bread and traditional honey sweets. This project is supported by the: CARITAS KOSOVA

Udhëzimet e Platformës për Fuqizimin e Shoqërisë Civile për të mbështetur më mirë gratë dhe vajzat viktima të dhunës përgjatë pandemisë COVID-19

Pandemia aktuale COVID-19 paraqet një përçarje të madhe sociale dhe ekonomike për të gjitha qeniet njerëzore, duke prekur në mënyrë disproporcionale gratë dhe vajzat për shkak të diskriminimit dhe pabarazive gjinore ekzistuese. Çdo krizë krijon pabarazi dhe përkeqëson krizat ekzistuese siç janë pabarazitë që prekin gratë dhe vajzat. Udhëzime për të mbështetur më mirë gratë dhe vajzat viktima të dhunës përgjatë pandemisë COVID-19 - Përgatitur nga Platforma* për Fuqizimin e Shoqërisë Civile #CSSPconsentculture #empoweringconsent #changingmindstoendVAW #CSSPkulturaepëlqimit; #fuqizojmëkulturënepëlqimit *Platforma e Forcimit të Shoqërisë Civile është një platformë që mbledh 9 organizata të grave në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi dhe Turqi me qëllim forcimin e zërave dhe agjencive të grave në një nivel rajonal. https://cssplatform.org/cssp-news-guidelines-for-western-bakan

Activities continue to support women and girls victims of violence during the COVID-19 pandemic

The Women's Wellness Center works 24/7 to provide a safe, respectful, welcoming and helpful place for women and children surviving domestic violence, taking into account their unique needs and the barriers they face while seeking out services and assistance. Survivors of domestic violence seek support with a variety of problems. We work with interpersonal trauma which is influenced by understanding the impact of interpersonal violence and victimization on the lives and development of women survivors of violence. Through this project we were able to provide life-changing support to survivors throughout the Peja region throughout an uncertain, stressful and dangerous time. So far we have supported 63 women and children surviving domestic violence, including minorities and rural communities. This project was partially supported by filia die frauenstiftung

Praktikat Premtuese të ngritjes dhe ofrimit të shërbimeve të mbështetjes së specializuar për gratë që kanë përjetuar dhunë seksuale

Praktikat Premtuese të ngritjes dhe ofrimit të shërbimeve të mbështetjes së specializuar për gratë që kanë përjetuar dhunë seksuale Dokumenti i Politikave dhe Përmbledhja Ekzekutive janë hartuar si pjesë e projektit të BE-së/UN Women “Forcimi i kapaciteteve të rrjeteve të OSHC-ve rajonale për advokim politikash, zgjerim bazuar në njohuri dhe lehtësim partneriteti për dhunën seksuale në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi”, të zbatuar në kuadër të programit rajonal të BE-së/UN Women “Eliminimi i dhunës kundër grave: Zbatim i normave, ndryshim i mendësisë.” Programi synon t’i japë fund diskriminimit me bazë gjinore dhe dhunës kundër grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, përfshirë Shqipërinë, Bosnje dhe Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Republikën e Maqedonisë së Veriut, Serbinë dhe Turqinë. Me qëllim trajtimin e gjetjeve1 të raportit të hartëzimit të vitit 2019, projekti për Platformën për Forcimin e Shoqërisë Civile (CSSP) organizoi një trajnim për ngritje kapacitetesh me qëllim promovimin e standardeve të praktikës premtuese për mbështetjen e viktimave të dhunës seksuale, në kuadër të shërbimeve të specializuara të mbështetjes për gratë viktima të dhunës seksuale, të OJF-ve të tjera të grave dhe palëve të interesit si politikëbërësit. Synimi përfundimtari trajnimit ishte të përgatiste më mirë ofruesit e shërbimeve lidhur me mbështetjen efikase për viktimat e dhunës seksuale, si dhe të jepte kontribut për hartimin e këtij Dokumenti Politikash. Synimi i këtij dokumenti është t’i ofrojë politikëbërësve kombëtarë dhe OJF-ve të grave një instrument të nxëni për ngritjen dhe ofrimin e shërbimeve mbështetëse për gratë dhe fëmijët viktima të dhunës seksuale, që në të ardhmen mund të informojnë kuadrin kombëtar të ofrimit të shërbimeve. Ai përqendrohet në theksimin e praktikave premtuese të zbatuara nga OJF-të e grave dhe palë të tjera interesi gjatë mbështetjes së grave viktima të dhunës seksuale, dhe në krijimin e një gjuhe të përbashkët kur bëhet fjalë për shërbimet e specializuara të përmendura në Konventën e Stambollit, përkatësisht krizën e përdhunimit dhe qendrat e referimit të dhunës seksuale. Ky dokument skicon një proces të zgjerimit dhe të nxënit për OJF-të e grave dhe plotikëbërësit kombëtarë në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, si dhe vlerëson nevojën për mbështetje të specializuar për viktimat e dhunës seksuale, duke çuar përpara parimet, konceptet dhe arsyetimin në bazë të modelit të krizës së përdhunimit. Ky dokument mbështetet pjesërisht në përvojën dhe standardet e krijuara në Irlandë. Gjithashtu, është e rëndësishme të theksohet që OJF-të e grave në vend, veçanërisht qendrat e krizës së përdhunimit, kanë ofruar shërbime të specializuara kryesisht për gratë dhe vajzat që kanë përjetuar dhunë seksuale për më shumë se 40 vjet. Këto shërbime të ofruara në Irlandë, por edhe në MB pasqyrojnë standarde të larta mbështetjeje dhe përfaqësojnë kulmin e një procesi të gjatë kërkimi, reflektimi, konsultimi dhe përcaktimi, duke ofruar një qasje ndaj praktikës dhe ofrimit të informuar nga trauma, që është e përshtatshme dhe efikase gjatë mbështetjes së të mbijetuarve të të gjitha formave të dhunës seksuale. Një element i rëndësishëm që duhet të merret në konsideratë është se në vitin 2021, Turqia është tërhequr nga Konventa e Stambollit me anë të një Dekreti Presidencial të botuar më 20 mars. Kështu, Turqia nuk ka më asnjë detyrim për të zbatuar standardet e mishëruara në Konventën e Stambollit dhe nuk ka asnjë detyrim lidhur me ngritjen e shërbimeve të specializuara të mbështetjes për gratë viktima të dhunës seksuale. Me rritjen e dhunës kundër grave dhe vajzave në nivele të reja në të gjithë botën si pasojë e pandemisë së shkaktuar nga COVID-19, është me shumë rëndësi që gratë dhe fëmijët të mbrohen në mënyrë të përshtatshme nga dhuna, çka kërkon angazhim politik serioz dhe të vazhdueshëm për mbrojtjen e grave në dhuna, veçanërisht nga dhuna seksuale. Kështu, gjatë trajtimit të situatës në Turqi në këtë dokument, WAVE vijon të rekomandojë zbatimin e standardeve, kur synohet mbrojtja dhe mbështetja e viktimave të dhunës seksuale.