Projekt WWC-a

Kućište za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji:

Pružanje odgovarajućih usluga u upućivanje i smještaj za žrtve obiteljskog nasilja pružanje savjetovanja, psiho-socijalne podrške, pravna pomoć, zdravlje, razne tečajeve i radne terapije za žrtve obiteljskog nasilja unutar kućišta (uključujući hranu, odjeća, higijena, lijekovi, itd) Pružanje stambene usluge za zaštitu žrtava obiteljskog nasilja i žrtvama trgovine ljudima. Osigurati savjetovanje, psiho-socijalna podrška, medicinske i pravne podrške Ovaj projekt je podržan od strane Ministarstva rada i socijalne skrbi

Aktivitete me gra dhe fëmijë viktima te dhunës ne familje:

Gjatë kohës kur pjesa dërmuese e botës, poashtu edhe Kosova po përballet me përhapjen e pandemisë COVID-19 ritmi i punës së organizatates ka ndryshuar, mirëpo qëllimi dhe përpjekjet mbesin të njejta. Shërbimet e mbrojtjes, rehabilitimit, riintegrimit dhe mbështetjes që ofrohen ne strehimore për të mbijetuarat e dhunës në familje u japin të mbijetuarave ca kohë për ta rimarrë veten dhe për ta filluar jetën nga e para, përmes një sërë shërbimesh të ofruara dhe sistemesh referimi. QMG ofron shërbimet më themelore dhe bazike për respektimin e të drejtave dhe dinjitetit të të mbijetuarave të dhunës në baza gjinore dhe të fëmijëve që u janë ekspozuar situatave ku është ushtruar dhunë. Ky projekt eshte finacuar nga filia die frauenstiftung

Promicanje reproduktivno zdravlje i mentalno zdravlje:

Obrazovanje i promocija reproduktivnog i mentalnog zdravlja osjetljivih skupina u društvu žena, albanski, srpski, Roma, Aškali, WWC Egipćani će raditi na promicanju, zaštiti i poboljšanju zdravlja žena u sklonište i zajednice ponudom, savjetovanje psihosocijalni, predavanja o reproduktivnom zdravlju i obiteljskom planiranju, prezentacije za ranjive RAE skupine na sanitarnim i imunizacije, obuku o trauma terapija, s institucijama koje rade s tim skupinama. Ovaj projekt je podržan od strane: Ministarstvo zdravstva

Mbështetje ekonomike dhe përfshirje sociale e viktimave të dhunës në familje

Me këtë projekt ne duam të mbrojmë, mbështesim dhe ofrojmë perkrahje ekonomike përmes ofrimit të mbështetjes psikosociale dhe fuqizimin e grave që të mësojnë të dizajnojnë dhe të përdorin makinën e qeseve të letrës për t'u pavarsuar ekonomikisht. Mbështetja psikosociale është një komponent shumë i rëndësishëm që siguron kujdes të duhur, mbrojtje dhe integrim shoqëror. Pasiguria ekonomike ka një pasojë shkatërruese në jetën e të mbijetuarve nga dhuna në familje dhe punësimi është një nga treguesit më të përdorur për shëndetin financiar dhe stabilitetin. Për këtë arsye, ne do të kombinojmë dy përbërës këshillimin psikosocial dhe pavarësinë ekonomike për të mbështetur gratë. Punësimi mund të ketë një efekt mbrojtës për gratë. Punësimi siguron jo vetëm burime të rëndësishme financiare, por gjithashtu mund të rrisë vetëvlerësimin e një gruaje, duke siguruar kështu burime psikologjike për të përballuar ose përfunduar një marrëdhënie abusive. Ky projekt mbështetet nga: DAP Australia

Izgradnja kapaciteta i kulturnih aktivnosti etničke Žene u Peći, Istok i Kline

Podržavamo neformalne skupine žena za potporu manjinske zajednice da se ponovno integriraju i poboljšati dijalog između većinskih i manjinskih zajednica. Projekt podržava aktivno sudjelovanje triju općina Peć, Klina i Istok, što će doprinijeti poboljšanju sustava pružanja usluga i učinkovito unapređenje potrebe zajednice i prioritetima. Projekt izgradnje kapaciteta za rješavanje sukoba i socijalne reintegracije, ravnopravnosti spolova i ljudskih prava, upravljanje projektnim ciklusom i poslovnih planova; Ovaj projekt je podržan od strane CDF putem USAID-a

Podrška žrtvama GBV kroz ekonomske intervencije

Ovaj projekt nastoji proširiti podršku žrtvama nasilja u porodivi / žene kroz aktivnosti generiranja prihoda i omogućiti bolje zapošljavanje nezaposlenih žena. Točnije, ovaj projekt ima za cilj: Povećanje proizvodnje meda; Uspostavljanje proizvodnje proizvodnje slatkiša na temelju meda, a ne na šećeru; Proširenje poslovne mreže na lokalnom tržištu za prodaju meda, hleba, i tradicionalnih slatkiša sa medom. Ovaj projekt podržava: CARITAS KOSOVA

Udhëzimet e Platformës për Fuqizimin e Shoqërisë Civile për të mbështetur më mirë gratë dhe vajzat viktima të dhunës përgjatë pandemisë COVID-19

Pandemia aktuale COVID-19 paraqet një përçarje të madhe sociale dhe ekonomike për të gjitha qeniet njerëzore, duke prekur në mënyrë disproporcionale gratë dhe vajzat për shkak të diskriminimit dhe pabarazive gjinore ekzistuese. Çdo krizë krijon pabarazi dhe përkeqëson krizat ekzistuese siç janë pabarazitë që prekin gratë dhe vajzat. Udhëzime për të mbështetur më mirë gratë dhe vajzat viktima të dhunës përgjatë pandemisë COVID-19 - Përgatitur nga Platforma* për Fuqizimin e Shoqërisë Civile #CSSPconsentculture #empoweringconsent #changingmindstoendVAW #CSSPkulturaepëlqimit; #fuqizojmëkulturënepëlqimit *Platforma e Forcimit të Shoqërisë Civile është një platformë që mbledh 9 organizata të grave në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi dhe Turqi me qëllim forcimin e zërave dhe agjencive të grave në një nivel rajonal. https://cssplatform.org/cssp-news-guidelines-for-western-bakan

Aktivnosti se nastavljaju podržavati žene i djevojke žrtve nasilja tokom pandemije COVID-19

Centar za dobrobit zena radi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici kako bi pružio sigurno, poštovanje, gostoljubivo i korisno mjesto za žene i djecu koja su preživjela nasilje u porodici, uzimajući u obzir njihove jedinstvene potrebe i prepreke s kojima se suočavaju dok traže usluge i pomoć. Preživjeli nasilje u porodici pomoć traže s nizom problema. Radimo na međuljudskim traumama na koje utječe razumijevanje utjecaja međuljudskog nasilja i viktimizacije na živote i razvoj žena koje su preživjele nasilje. Kroz ovaj projekat uspjeli smo pružiti podršku koja mijenja život preživjelih širom regije Peći tokom nesigurnog, stresnog i opasnog vremena. Do sada smo podržali 63 žene i djecu koja su preživjela nasilje u porodici, uključujući manjine i ruralne zajednice. Ovaj projekt djelomično je podržao filia die frauenstiftung

Praktikat Premtuese të ngritjes dhe ofrimit të shërbimeve të mbështetjes së specializuar për gratë që kanë përjetuar dhunë seksuale

Praktikat Premtuese të ngritjes dhe ofrimit të shërbimeve të mbështetjes së specializuar për gratë që kanë përjetuar dhunë seksuale Dokumenti i Politikave dhe Përmbledhja Ekzekutive janë hartuar si pjesë e projektit të BE-së/UN Women “Forcimi i kapaciteteve të rrjeteve të OSHC-ve rajonale për advokim politikash, zgjerim bazuar në njohuri dhe lehtësim partneriteti për dhunën seksuale në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi”, të zbatuar në kuadër të programit rajonal të BE-së/UN Women “Eliminimi i dhunës kundër grave: Zbatim i normave, ndryshim i mendësisë.” Programi synon t’i japë fund diskriminimit me bazë gjinore dhe dhunës kundër grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, përfshirë Shqipërinë, Bosnje dhe Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Republikën e Maqedonisë së Veriut, Serbinë dhe Turqinë. Me qëllim trajtimin e gjetjeve1 të raportit të hartëzimit të vitit 2019, projekti për Platformën për Forcimin e Shoqërisë Civile (CSSP) organizoi një trajnim për ngritje kapacitetesh me qëllim promovimin e standardeve të praktikës premtuese për mbështetjen e viktimave të dhunës seksuale, në kuadër të shërbimeve të specializuara të mbështetjes për gratë viktima të dhunës seksuale, të OJF-ve të tjera të grave dhe palëve të interesit si politikëbërësit. Synimi përfundimtari trajnimit ishte të përgatiste më mirë ofruesit e shërbimeve lidhur me mbështetjen efikase për viktimat e dhunës seksuale, si dhe të jepte kontribut për hartimin e këtij Dokumenti Politikash. Synimi i këtij dokumenti është t’i ofrojë politikëbërësve kombëtarë dhe OJF-ve të grave një instrument të nxëni për ngritjen dhe ofrimin e shërbimeve mbështetëse për gratë dhe fëmijët viktima të dhunës seksuale, që në të ardhmen mund të informojnë kuadrin kombëtar të ofrimit të shërbimeve. Ai përqendrohet në theksimin e praktikave premtuese të zbatuara nga OJF-të e grave dhe palë të tjera interesi gjatë mbështetjes së grave viktima të dhunës seksuale, dhe në krijimin e një gjuhe të përbashkët kur bëhet fjalë për shërbimet e specializuara të përmendura në Konventën e Stambollit, përkatësisht krizën e përdhunimit dhe qendrat e referimit të dhunës seksuale. Ky dokument skicon një proces të zgjerimit dhe të nxënit për OJF-të e grave dhe plotikëbërësit kombëtarë në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, si dhe vlerëson nevojën për mbështetje të specializuar për viktimat e dhunës seksuale, duke çuar përpara parimet, konceptet dhe arsyetimin në bazë të modelit të krizës së përdhunimit. Ky dokument mbështetet pjesërisht në përvojën dhe standardet e krijuara në Irlandë. Gjithashtu, është e rëndësishme të theksohet që OJF-të e grave në vend, veçanërisht qendrat e krizës së përdhunimit, kanë ofruar shërbime të specializuara kryesisht për gratë dhe vajzat që kanë përjetuar dhunë seksuale për më shumë se 40 vjet. Këto shërbime të ofruara në Irlandë, por edhe në MB pasqyrojnë standarde të larta mbështetjeje dhe përfaqësojnë kulmin e një procesi të gjatë kërkimi, reflektimi, konsultimi dhe përcaktimi, duke ofruar një qasje ndaj praktikës dhe ofrimit të informuar nga trauma, që është e përshtatshme dhe efikase gjatë mbështetjes së të mbijetuarve të të gjitha formave të dhunës seksuale. Një element i rëndësishëm që duhet të merret në konsideratë është se në vitin 2021, Turqia është tërhequr nga Konventa e Stambollit me anë të një Dekreti Presidencial të botuar më 20 mars. Kështu, Turqia nuk ka më asnjë detyrim për të zbatuar standardet e mishëruara në Konventën e Stambollit dhe nuk ka asnjë detyrim lidhur me ngritjen e shërbimeve të specializuara të mbështetjes për gratë viktima të dhunës seksuale. Me rritjen e dhunës kundër grave dhe vajzave në nivele të reja në të gjithë botën si pasojë e pandemisë së shkaktuar nga COVID-19, është me shumë rëndësi që gratë dhe fëmijët të mbrohen në mënyrë të përshtatshme nga dhuna, çka kërkon angazhim politik serioz dhe të vazhdueshëm për mbrojtjen e grave në dhuna, veçanërisht nga dhuna seksuale. Kështu, gjatë trajtimit të situatës në Turqi në këtë dokument, WAVE vijon të rekomandojë zbatimin e standardeve, kur synohet mbrojtja dhe mbështetja e viktimave të dhunës seksuale.