Projektet e QMG-së

Strehimi i grave dhe fëmijëve viktima te dhunës ne familje:

Ofrimi i shërbimeve të duhura ne referim dhe akomodim për viktimat e dhunës në familje Ofrimi i këshillimit, përkrahjes psiko-sociale , ndihme juridike, shëndetësore,kurse te ndryshme dhe terapi okupuese për viktimat e dhunës në familje në kuadër të strehimit (përfshirë këtu ushqim, veshmbathje, higjienë, medikamente etj.) Ofrimi i shërbime rezidenciale mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje dhe viktimave të trafikimit. Ofrimi i këshillimit, përkrahjes psiko-sociale, përkrahjes shëndetësore dhe juridike Ky projekt përkrahet nga : Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Promovimi i shëndetit riprodhues dhe shëndetit mendor:

Edukimi dhe promovimi i shëndetit riprodhues dhe shëndetit mendor te grupeve te cenueshme ne komunitet te grave, Shqiptare, Serbe ,Rome, Ashkali, Egjiptian QMG do te punoj ne promovimin , mbrojtjen dhe përmirësimin e shëndetit me gratë e strehuara dhe ne komunitet duke ofruar, këshillime psikosociale, ligjërata mbi shëndetin riprodhues dhe planifikimi familjar, prezantime për grupe t e cenueshme RAE mbi higjienën sanitare dhe imunizimin, trajnime për trauma terapi, me institucionet te cilat punojnë me këto grupe. Ky projekt përkrahet nga: Ministria e Shëndetësisë

Ngritja e Kapaciteteve dhe Aktivitetet Kulturore Ndëretnike për Gratë në Pejë, Istog dhe Klinë

Ne përkrahin grupet joformale të grave për të mbështetur komunitetet pakicë për të ri-integruar dhe rritur dialogun midis komuniteteve shumicë dhe pakicë. Projekti përkrahe pjesëmarrjen aktive të tri komunave të Pejës, Klinës dhe Istogut, i cili do të kontribuon në përmirësimin e sistemeve të ofrimit të shërbimeve dhe avancimin efikas të nevojave dhe prioriteteve të komunitetit . Projekti për ngritjen e kapaciteteve për zgjidhjen e konflikteve dhe riintegrimin social, barazinë gjinore dhe të drejtat e njeriut, menaxhimin e ciklit të projektit dhe planet e biznesit; ky projekt perkrahet nga: CDF nepermjet USAID

Mbështetja e viktimave të DHBGJ-së përmes përkrahjes ekonomike

Ky projekt ka për qëllim zgjerimin e mbështetjes së viktimave të dhunës në familje / viktimave të dhunës në familje përmes aktiviteteve të gjenerimit te të ardhurave dhe sigurimit të një mundësie pune të grave të papuna. Më konkretisht, ky projekt synon: Rritja e prodhimit të mjaltit; Prodhimi i ëmbëlsirave bazuar në mjaltë dhe jo në sheqerin më të zakonshëm; Zgjerimi i rrjetit tregtar lokal për të shitur mjaltë, bukë dhe ëmbëlsira tradicionale të mjaltit. Ky projekt mbështetet nga: CARITAS KOSOVA

Close Menu