Praktikat Premtuese të ngritjes dhe ofrimit të shërbimeve të mbështetjes së specializuar për gratë që kanë përjetuar dhunë seksuale

Përmbledhje Ekzekutive është hartuar në bazë të gjetjeve dhe rekomandimeve të identifikuara në ‘Dokumentin e Politikave të CSSP-së: Praktikat premtuese të ngritjes dhe ofrimit të shërbimeve mbështetëse të specializuara për…

Continue ReadingPraktikat Premtuese të ngritjes dhe ofrimit të shërbimeve të mbështetjes së specializuar për gratë që kanë përjetuar dhunë seksuale